Vår Integritetspolicy

Sveriges Utbildningsradio AB, org.nr. 556195–1996, 105 10 Stockholm är personuppgifts-ansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen. Behandling av personuppgifter omfattas fr.o.m. 25 maj 2018 av dataskyddsförordningen m.fl. lagar. Syftet med lagstiftningen är att skydda fysiska personers personliga integritet. Eftersom UR är ett publicistiskt företag som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen är behandling av personuppgifter undantagen från dataskyddsförordningen i den mån dataskyddsförordningen inskränker UR:s grundlagsenliga rättigheter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och vi sparar inte personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

 

Behandling av personuppgifter genom UR:s sajter

Här kan du läsa om cookies och om behandling av personuppgifter (IP-nummer) som samlas in på UR:s sajt, Cookies på UR Play.

 

Behandling av personuppgifter genom UR:s appar

På UR:s appar samlar vi inte några uppgifter som kan användas för att indentifiera eller kontakta enskild person. Vi sparar inte heller IP-adresser.

I apparna används inte cookies. Vi samlar in statistik om hur apparna används för att kunna förbättra våra tjänster. Vi använder tredje part för insamling och lagring av statistik.

 

E-postkorrespondens m.m. 

Vi behandlar även dina personuppgifter när du kontaktar oss genom e-post m.m. Behandlingen sker för att kunna kommunicera med dig. Eller för att kunna fullgöra ett avtal med dig. Behandling sker för att ge dig kundservice eller för att kunna besvara dina frågor om ett program. Behandling sker även när du söker jobb på UR för att kunna följa arbetsrätten och diskrimineringslagstiftningen m.m.

När du i ett kundärende använder Kundo, eller när du söker jobb på UR och använder verktyg på UR:s hemsida, äger eventuella specifika villkor för det aktuella verktyget företräde framför denna integritetspolicy. Behandling sker också för att kunna hantera ditt tjänsteärende med UR. I tjänsteärende med UR sker behandlingen av dina personuppgifter av den eller de anställda inom UR som efter en intresseavvägning har ett legitimt och berättigat intresse av att behandla uppgifterna.

Om du kontaktar oss för att medverka i eller till program, sker vår behandling av dina uppgifter som ett led i vår publicistiska verksamhet. För vår publicistiska verksamhet gäller yttrandefrihetsgrundlagen som bl.a. innebär källskydd. UR ska dock efterleva säkerhetskrav enligt dataskyddsförordningen för att även på så sätt värna skyddet för din integritet. När vi behandlar dina personuppgifter utanför ramen för UR:s publicistiska verksamhet har du följande rättigheter enligt dataskyddsförordningen: 

 

Rätt till registerutdrag 

Du har rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter som UR behandlar. UR säkerställer att uppgifterna lämnas ut till rätt person.

 

Rätt till rättelse 

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga, kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade. 

 

Rätt att göra invändningar

När UR behandlar personuppgifter med stöd av en så kallad intresseavvägning (legitimt och berättigat intresse) har du rätt, att när som helst invända mot behandlingen. Om UR inte kan visa att det finns tvingande och berättigade skäl måste UR upphöra med behandlingen.

 

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa UR från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk.

 

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) 

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Men när dina personuppgifter används i UR:s publicistiska verksamhet, eller för att UR exempelvis ska kunna efterleva lagar (ex. skattelag), har UR ingen möjlighet att radera uppgifterna.

 

Rätt till dataportabilitet

Om UR behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal, eller med stöd av ditt samtycke, har du om behandlingen är automatiserad i vissa fall möjlighet att få ut dina personuppgifter för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Kontakt

Upplysning ges på sidan: Kontakta oss om hur du begär information om vilka uppgifter om dig som vi använder och hur du gör när du vill påkalla dina rättigheter eller har klagomål. Datainspektionen har tillsyn över att personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen.