UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram.


UR är en del av public service och producerar program i allmänhetens tjänst och finansieras via en public-service-avgift. Som public service-bolag har UR ett särskilt uppdrag att förstärka, bredda och komplettera det andra gör inom utbildningsområdet.  

UR ska stå för fakta, vara pålitliga och opartiska i allt vi gör och vi ska alltid så noggrant som omständigheterna medger kontrollera sakuppgifter i programmen innan publicering.  

UR sänder program i SVT:s samt Sveriges radios kanaler samt Kunskapskanalen, dessutom publicerar vi hela vårt utbud på våra digitala plattformar UR Play och UR Access där programmen finns kvar under lång tid, oftast fem år.

Opartiska

UR ska stå för fakta, vara pålitliga och opartiska i allt vi gör. Det gör att vi alltid så noggrant som omständigheterna medger, kontrollerar sakuppgifter i programmen innan publicering. Det innebär också att UR i sina program inte tar ställning för en viss åsikt – i stället ser vi till att olika åsikter i ett ämne lyfts fram i programmen för att ge utrymme åt en mångfald av åsikter.  Sedan är det upp till lyssnaren eller tittaren att ta ställning i en viss fråga.

Grundläggande för UR:s programverksamhet är journalistiska metoder, det vill säga att alltid kritiskt granska en källa, att bygga programmen på fakta, att låta flera åsikter höras och synas och att aldrig publicera programinnehåll som inte kritiskt granskats av flera medarbetare. Detta för att försäkra oss om att det vi publicerar är sant och relevant.

Ansvarig utgivare

UR har en ansvarig utgivare för alla program. Detta för att det alltid ska gå att utkräva juridiskt ansvar enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Utgivaren är juridiskt ansvarig om yttrandefrihetsbrott begås, till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning.

Oberoende

UR:s verksamhet ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. De övergripande ramarna för UR:s verksamhet beslutas av riksdagen. Det innebär att det alltid är UR som har det redaktionella ansvaret för vad vi publicerar, och hur innehållet utformas. UR utgår från identifierade behov hos användarna innan vi producerar program. Vi för dialog med vår publik, eller våra användare, för att försäkra oss om att innehållet är relevant oavsett vem eller vilka programmen riktar sig till.

Spegla hela befolkningen

Programutbudet är brett och varierat för att skildra hela samhället och alla grupper av människor. I vårt uppdrag ingår att spegla förhållanden i hela landet och den variation som finns i befolkningen. UR producerar och tillgängliggör därför radio- och tv-program för alla åldrar och alla utbildningsstadier, för föräldrar, seniorer och den breda allmänheten, men också för mindre målgrupper med specifika behov som till exempel nationella minoriteter och teckenspråkiga. I fokus för programutbudet står alltid kunskap – för de många och de få.

Sakligt och opartiskt

UR:s program ska vara sakliga, opartiska och inte otillbörligt gynna någon part. I sändningstillståndet 11 § står ”Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i ljudradio och tv.” Om du upplever att ett program brister i något av dessa avseenden kan du alltid vända dig till UR med en skriftlig begäran om genmäle eller beriktigande som UR skyndsamt måste hantera. Eller så kan du som privatperson göra en formell anmälan till Granskningsnämnden, som är en del av Myndigheten för press radio- och tv.  


Anmälan görs här: https://www.mprt.se/anmal-program/
För att Granskningsnämnden ska ta upp och pröva din anmälan får den inte vara anonym. På hemsidan kan du även ta del av Granskningsnämndens tidigare beslut.  

Medieombudsman

Sedan 1 januari 2020 kan du som privatperson även vända dig till Medieombudsmannen (MO) som kan pröva om UR har orsakat en privatperson en oförsvarlig publicitetsskada. MO kan också pröva innehåll som har publicerats på UR:s webbsidor, vilket Granskningsnämnden inte kan göra. Medieombudsmannen prövar publiceringar i TV4, SVT, SR och UR oavsett om de är sända eller publicerade på nätet. Medieombudsmannen kan alltså pröva publiceringar på tv4.se, svt.se, sr.se och ur.se, samt företagens playtjänster. Medieombudsmannen kan också i allmänhet pröva anslutna mediers sociala mediakonton (förutom deras kommentarsfält).

Anmälan till MO görs här: https://medieombudsmannen.se/