Vi arbetar på flera sätt för att göra program som är så relevanta och användbara som möjligt. Och tillsammans med vårt pedagogiska material blir det ännu lättare att använda UR:s program i undervisningen.

Vi skapar pedagogiskt material till dig som lärare

Vårt pedagogiska stödmaterial tar vidare programmens innehåll till undervisningen och förstärker inlärningen. De UR-program som riktar sig mot undervisning är framtagna för att passa väl ihop med styrdokumenten för de olika skolformerna.

Lärarhandledningar

Ger inspiration och handfasta tips på hur du som pedagog kan arbeta med enskilda avsnitt eller hela serier tillsammans med dina elever. Ofta innehåller de nyckelbegrepp, samtalsfrågor eller fördjupande uppgifter som förstärker programmens pedagogiska syfte. Lärarhandledningarna skrivs av våra pedagoger tillsammans med erfarna lärare.

Arbetsblad

Ger möjlighet att utveckla, repetera och fördjupa kunskaper utifrån programmen. Arbetsbladen är enkla att skriva ut och kan ha olika utformning beroende på målgrupp och pedagogiskt syfte. De kan till exempel vara utformade för att ge inspiration till kreativt skapande, eller för att fungera som hörövningar i moderna språk.

Interaktiva quiz

Quiz finns till flera av våra program. Dessa innehåller självrättande frågor och passar utmärkt för att exempelvis kontrollera förståelse av programmens innehåll.

Programmanus

Som en del av det pedagogiska stödmaterialet finns också programmanuset tillgängligt. I exempelvis språkinriktad undervisning är detta ett bra hjälpmedel som låter lyssnaren följa med i vad som sägs.

Pedagogiken finns i allt vi gör

UR gör program som vill väcka nyfikenhet, skapa upplevelser och sätta saker i sitt sammanhang. Alla våra program är kopplade till skolans olika styrdokument. För att säkerställa relevansen och användbarheten hos våra program arbetar vi på flera sätt:

Omvärldsanalyser

Vi på UR har god kännedom om utbildningsvärldens olika målgrupper, faktakunskaper i skolans olika ämnen, samt om det pedagogiska gestaltandet. Vi gör återkommande omvärldsanalyser kring våra målgruppers behov och användarmönster.

Dialog

Vi för dialog med användare både innan, under och efter programproduktionen. Pedagoger, studenter, elever och förskolebarn deltar i utvärderingar och referensgrupper för att göra program som är så relevanta och användbara som möjligt för våra målgrupper.

Pedagogiska metoder

Vi arbetar medvetet med att alla de utbildningsprogram som riktar sig till barn och unga vilar på pedagogiska metoder som även stöttar de elever som av olika skäl har svårt att nå kunskapsmålen. Våra program ska vara språkstärkande och inkludera alla, oberoende av språklig kunskapsnivå.

Samverkande

Vi samverkar med användare, pedagoger, utbildningsaktörer och myndigheter. UR har också anställda pedagoger som länge har byggt nätverk med skolor, forskare och experter inom olika områden. De är regelbundet ute i skolor och träffar elever och lärare, men för också dialog via sociala medier.