Ett samhälle i förändring skapar nya behov hos alla som vill lära mer, utvecklas och förstå världen. Programmen från UR har alltid ett pedagogiskt fokus och tas fram utifrån behovsanalyser för särskilda målgrupper. Vi vill samarbeta med er som vill vara med och skapa programmen som behövs.

Vi har fokus på utbildning

UR:s uppdrag är att göra utbildningsprogram, kompletterat med folkbildande program. Att vi utifrån behovsanalyser har pedagogiskt fokus före, under och efter våra produktioner och att vi har målgrupperna elever, lärare och föräldrar till elever är det som särskiljer UR inom public service. Allt i UR:s utbud ska ha relevans i en utbildnings- och/eller lärandesituation, oavsett var det publiceras.

UR:s olika produktionsformer

Egenproduktion

När UR ”in-house” genomför och finansierar en produktion. UR äger alla rättigheter till produktionen.

Produktionsutlägg

Genom avtal ger UR ett uppdrag till ett produktionsbolag att genomföra en produktion av en serie eller ett enskilt program (episod). UR är ensamt finansiär av produktionen och förvärvar därmed alla rättigheter till denna. Om produktionsbolaget har utvecklat programidén kan parterna genom ett separat formatavtal reglera förutsättningarna för internationell formatförsäljning och distribution m.m.

Samproduktioner

När UR och en eller flera andra parter tillsammans är producenter och finansiärer (samproducenter) till en produktion. Rättigheterna till produktionen fördelas genom avtal mellan UR och övriga samproducenter. UR eller övrig samproducent är huvudproducent, det vill säga har verkställande ansvar för produktionen.

Pre-buy

När UR genom förköp av rättigheter medfinansierar en extern produktion före färdigställande av denna.

Förvärv

När UR förvärvar exklusiva eller icke-exklusiva rättigheter (visningsrätt och publiceringsrätt) till en färdigställd produktion som har producerats och finansierats av annan producent.

För dessa gör vi program

 • Förskola
 • Grundskola F–3
 • Grundskola 4–6
 • Grundskola 7–9
 • Gymnasiet
 • Anpassad grund- och gymnasieskola
 • Studieförbund och folkhögskolor
 • Högskola
 • Pedagoger
 • Allmänheten (folkbildande program för t.ex föräldrar och unga vuxna)
 • Personer som talar minoritetsspråk

Lämna in ett programförslag till oss

Har ni en programidé som har ett pedagogiskt fokus för någon av våra målgrupper? Skicka ert programförslag till oss! För att vi ska kunna ta ställning till programförslaget behöver det innehålla grundläggande beskrivningar. Svara på följande frågor när ni skickar in ert programförslag till oss:

 • Beskrivning av innehåll; tilltal/form, genre, tänkt format (radio/tv)
 • Vilken målgrupp och vilket utbildningsområde vill ni vända er till?
 • I vilket konkret utbildningssammanhang kan programmet/serien användas och hur?
  (Till exempel i förhållande till läroplaner och dylikt).
 • Vad är den ungefärliga produktionskostnaden?
 • Hur lång tid skulle produktionen ta, från beslut till leverans?

UR:s process för programförslag och idéer

UR granskar alla programförslag och idéer. Vi har inte möjlighet att svara på alla mejl, men vid positivt besked kommer vår programavdelning att ta kontakt. Vi sparar inkomna mejl i en programförslagsbank för framtiden. Då kan vi ta kontakt senare om läget förändras.

Skicka ditt programförslag till: programforslag@ur.se

Här kan du läsa om hur UR hanterar personuppgifter: UR:s integritespolicy
Om du inte vill att vi sparar ditt mejl kan du skriva det så raderar vi direkt efter granskningen.

UR:s visselblåsartjänst

Vi strävar efter att driva UR på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att missförhållanden som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning har vi inrättat en visselblåsarlösning. Alla anmälningar tas emot och hanteras av en extern aktör.