Vi strävar efter att driva UR på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att missförhållanden som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning har vi inrättat en visselblåsarlösning. Alla anmälningar tas emot och hanteras av en extern aktör.

Vänligen observera att det enbart är personer med direkt anknytning till UR:s verksamhet som omfattas av skyddet i visselblåsarlagstiftningen (Lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden).

Om du istället har några synpunkter på innehållet i något av UR:s program kan du vända dig till UR:s Kundservice på epost kontakt@ur.se.
Vill du anmäla ett program från UR kan du även vända dig till Granskningsnämnden för radio och tv eller Medieombudsmannen.

Frågor och svar

Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden gäller vid rapportering av ett missförhållande i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Lagen gäller även vid rapportering av missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang enlighet Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten.

Om anmälan inte faller inom ramen för ovan ska ärendet rapporteras enligt UR:s interna riktlinjer, policys eller rutiner.

Alla personer som genom sitt arbete kommit i kontakt med ett misstänkt missförhållande kan lämna en anmälan, exempelvis:

  • Arbetstagare
  • Volontärer och praktikanter
  • Personer som utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning (ex. inhyrda konsulter)
  • Aktieägare som är verksamma i bolaget
  • Egenföretagare personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan

Du kan rapporterna (även anonymt) genom UR:s upphandlade rapporteringsverktyg enligt instruktion nedan. Verktyget tillhandahålls av 2Secure som är en utomstående och oberoende aktör. Alla anmälningar tas emot och hanteras av handläggare på 2Secure. De har lång erfarenhet av utredningar och har global kapacitet om så behövs. 2Secure arbetar i samråd med UR:s visselblåsarkommitté. Alla bedömningar och beslut om åtgärder fattas av UR:s visselblåsarkommitté.

För att trygga visselblåsarens anonymitet tillhandahålls ett rapporteringsverktyg av 2Secure. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Visselblåsaren behöver aldrig uppge sin identitet om den inte vill.

  • Visselblåsaren behöver inte ha bevis för sin misstanke, men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.
  • Det är viktigt att visselblåsaren beskriver all fakta i anmälan, inklusive de förhållanden som tros vara mindre viktiga. Påståenden bör utvecklas noggrant och all dokumentation som kan ha relevans bör bifogas.

Rapportering görs skriftligen via webbsidan wb.2secure.se eller muntligen via telefon på 077-177 99 77. Du kan välja att vara anonym på båda dessa rapporteringskanaler. Önskar du rapportera via fysiskt möte, kan det begäras genom att registrera en anmälan på webbsidan wb.2secure.se. Det fysiska mötet hålls antingen med en representant från UR eller med UR:s leverantör för visselblåsartjänster 2Secure efter överenskommelse.

Vid registrering av en ny anmälan på wb.2secure.se ska du uppge den företagsunika koden svr534 för att identifiera att det är för UR anmälan görs. På webbsidan ombeds du besvara ett antal frågor om det som anmälan rör. Du kan vara anonym och tilldelas ett unikt ärendenummer och ett lösenord som måste sparas för att aktivt kunna logga in på webbsidan och följa anmälan och kommunicera med handläggaren på 2Secure.

När en anmälan registrerats behandlas den av erfarna handläggare på 2Secure, som kontaktar UR:s primära kontaktperson utifrån en förutbestämd kontaktlista med flera namn. Om den primära kontaktpersonen är föremål för anmälan kommer en annan person på kontaktlistan att informeras. Det är alltid UR som slutligen bedömer anmälan och avgör vilka åtgärder som ska vidtas. När du rapporterar till UR:s interna rapportering kanaler har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Efter registrering av en anmälan kan visselblåsaren logga in igen med sina inloggningsuppgifter för att se eventuella följdfrågor/kommentarer från handläggaren på 2Secure. Anmälan kan följas upp via wb.2secure.se om visselblåsaren sparat ärendenumret och lösenordet som genereras när anmälan genomfördes.

När du använder visselblåsartjänsten kan du vara anonym. UR (Sveriges Utbildningsradio AB) är noga med att efterleva skyddet av den personliga integriteten. Här följer en beskrivning över hur UR hanterar personuppgifter enligt GDPR i samband med visselblåsartjänsten.

Hantering av personuppgifter

När du använder visselblåsartjänsten kan du vara anonym. UR (Sveriges Utbildningsradio AB) är noga med att efterleva skyddet av den personliga integriteten. Här följer en beskrivning över hur UR hanterar personuppgifter enligt GDPR i samband med visselblåsartjänsten.

Personuppgifter

Vid alla tillfällen är UR skyldig att följa lagstiftningen gällande hantering av personuppgifter. Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information både om dig själv och andra i visselblåsarsystemet.

Personuppgiftsansvar

UR ansvarar för behandlingen av personuppgifter enligt lag.

Anonymitet

Som visselblåsare kan du välja om du vill lämna dina kontaktuppgifter eller om du vill vara anonym. Oavsett tas alla anmälningar på allvar. För våra externa handläggare kan det underlätta det fortsatta arbetet om vi kan kontakta dig för att få kompletterande uppgifter; därför kommer kontaktuppgifter efterfrågas. Det är dock alltid helt frivilligt att lämna dessa uppgifter.

Inga IP-adresser registreras och systemet använder inte cookies. Använder du en dator som är uppkopplad mot UR kan det dock framgå av internetloggen att du har besökt den sida där anmälan görs. Vill du inte att detta ska synas, använd en dator som inte är uppkopplad mot UR:s nätverk, eller en personlig smartphone eller surfplatta.

Syftet med registreringen

Personuppgifterna kommer endast att användas för att genomföra utredning av det som rapporterats till visselblåsarsystemet. I riktlinjerna för visselblåsning kan du läsa om vilken typ av missförhållanden som kan rapporteras. Som huvudregeln får bara myndigheter behandla personuppgifter om lagöverträdelser. Andra än myndigheter får dock hantera personuppgifter vid lagöverträdelser i vissa av Integritetsskyddsmyndigheten reglerade undantagssituationer. Om en anmälan inkommer som inte kan behandlas i visselblåsartjänsten på grund av att UR inte har rätt att hantera personuppgiften med hänvisning till ovan, eller om missförhållandet som anmälts inte är tillräckligt allvarligt för att hanteras inom ramen för visselblåsning, kommer ärendet att avslutas och alla personuppgifter raderas. Du kommer att få ett meddelande i visselblåsarsystemet om att denna bedömning är gjord samt information om vart du i stället kan vända dig med ditt ärende.

Vem tar del av personuppgifterna?

Personuppgifter kommer endast att användas av UR:s visselblåsningskommittés utredande funktion samt av det externa företag som har fått i uppdrag att ta emot anmälan. Uppgifterna är bara tillgängliga för personer som arbetar med den aktuella anmälan. Utredningen kan komma att överlämnas till polis eller annan myndighet, exempelvis Ekobrottsmyndigheten men visselblåsarens personuppgifter kommer att skyddas i yttersta mån.  

Vilka personuppgifter registreras?

Inledningsvis registreras den information som du som anmälare lämnar. Vid en utredning kommer den information som behövs för att utreda ärendet att registreras, vilket primärt innefattar namn, befattning och misstanke om missförhållandet som ligger till grund för anmälan. Information kommer sedan att hämtas från de källor som anses nödvändiga för att utreda missförhållandet.

Hur länge finns personuppgifterna kvar?

Personuppgifterna raderas vanligtvis tre veckor efter ärendet avslutats, dock högst 2 år efter avslut om särskilda skäl föreligger.

Information till den som anmäls

En person som anmäls i visselblåsartjänsten kommer att få särskild information om det. Om det skulle kunna äventyra den fortsatta utredningen, kommer informationen inte att lämnas förrän det bedöms att det inte längre föreligger någon sådan fara. Under den tiden lämnas inte heller några registerutdrag.

Registerutdrag

Som anmälare har du rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig i visselblåsartjänsten. En sådan begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad. Skicka den till:

2Secure
Dataskyddsombud
Box 34037
100 26 Stockholm

Om någon uppgift är felaktig, ofullständig eller missvisande, har du rätt att på begäran få den rättad. Ett registerutdrag till anmäld person kommer inte att innehålla information så att du som visselblåsare kan identifieras. Informationen kan därför komma att sammanfattas.

Utöver att rapportera till UR:s interna visselblåsarkanal kan du rapportera externt till en behörig myndighet inom ett visst ansvarsområde eller någon av EU:s institutioner, organ och byråer. Även när du rapporterar externt har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Följande myndigheter har utsetts till behöriga myndigheter och upprättat externa rapporteringskanaler: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, Inspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Konkurrensverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Regeringskansliet, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Spelinspektionen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen.