UR i skolan

Vi älskar skolan!

Vi på UR har god kunskap om utbildningsvärldens olika målgrupper, faktakunskaper i skolans olika ämnen samt om det pedagogiska gestaltandet. Vi gör omvärldsanalyser kring behov och användarmönster. Vi samverkar med användare, pedagoger, forskare, utbildningsaktörer och myndigheter.
UR har också pedagoger anställda som länge har byggt nätverk med skolor, forskare och experter inom olika områden. De är regelbundet ute i skolor och träffar elever och lärare, men har också dialog via sociala medier.

Vi har dialog med användare både innan, under och efter programproduktionen. Pedagoger, studenter, elever och förskolebarn deltar i utvärderingar och referensgrupper kring programmen för att göra program som är så relevanta och användbara som möjligt.
Vi arbetar medvetet med att alla de utbildningsprogram som riktar sig till barn och unga vilar på pedagogiska metoder som även stöttar de elever som av olika skäl har svårt att nå kunskapsmålen.Våra program ska vara språkstärkande och inkludera alla, oberoende av språklig kunskapsnivå. 

Bild

Ikoner

Pedagogiskt arbetsmaterial

Till de flesta program som produceras för grund- och gymnasieskolan finns det handledningar och arbetsblad med förslag på hur programmen kan användas. De skrivs av UR:s pedagoger tillsammans med erfarna lärare.

UR skapar kritiska medborgare

Frihet att tänka och formulera sig fritt är grunden för ett öppet samhälle. När allt omkring oss blir digitaliserat behöver vi förstå mediernas roll och hur de formar vår världsbild. Och inte minst hur vi kan använda medier för att själva kommunicera med andra, i privatliv, utbildning och när vi jobbar. UR:s program kan bidra till att öka den digitala kompetensen. Många av våra produktioner har innehåll som bidrar till medie- och informationskunnighet, MIK. Program som öppnar ögonen, problematiserar och ger nya perspektiv.

Bild

Elev som räcker upp handen

Visste du att?

  • 100 % av UR:s program textades på svenska under senaste året

  • Vi har program på över 50 språk

  • 84 % av de som använder sig av våra program i utbildningen skulle rekommendera UR

  • Vi har syntolkade program för alla årskurser i grundskolan och gymnasiet

  • Vi samarbetar med lärare och elever över hela Sverige.

Bild

75 % av lärarna upplever att UR:s utbud bidrar i deras elevers lärande.