Hur ideologier och partier hänger ihop

Tydliggör hur partiernas valfrågor kopplar till en ideologisk grund.

Det är en pedagogisk utmaning att få elever att förstå kopplingen mellan aktuella politiska sakfrågor, partipolitik och ideologier. Dessutom behöver eleverna kunna orientera sig i valrörelsens frågor och se hur dessa förhåller sig till partiernas sakfrågor. Det här lektionspaketet syftar till att hjälpa till med denna utmaning. Varje del är fristående och du kan välja de uppgifter som passar just dina elever. 


Det här är ideologier och partier

Den här delen går ut på att eleverna ska få ökade kunskaper och insikter om vad ideologier och partier är. Upplägget tar cirka 60 minuter om alla uppgifter genomförs. 

Introduktion 

Titta på programmet Ideologierna – vad är en ideologi?. Berätta att en ideologi är ett antal idéer om hur ett samhälle ska vara och hur vägen dit ser ut. Programmet tar upp begreppen samhällsproblem, vägen till målet, drömsamhället och motargument. 

 • Låt eleverna anteckna kärnord under programmets gång. Förklara att kärnord är mer bärande ord, ord som är viktiga för filmens handling.  
 • När programmet är slut kan de först jämföra med grannen eller i mindre grupper.  Vilka olika kärnord har de tagit fram, har de lyft samma eller inte?  
 • Låt varje grupp skapa ordmoln utifrån sina kärnord. Samla sedan alla kärnord på tavlan, antingen i ett gemensamt ordmoln eller genom att dela ut pennor och låt eleverna skriva kärnorden på tavlan.  

Enskild elevuppgift 

Låt eleverna enskilt skriva ner en kort sammanfattning av vad en ideologi är och använda kärnorden från introduktionen. Eleverna ska själva kunna förstå sammanfattningen – och kunna förklara den. 


Titta tillsammans

Titta tillsammans på en del ur programmet Dröm om demokrati – partipolitik (3.00 – 6.23) (programmet är egentligen tänkt för mellanstadiet, men just den här delen är en explainer med ett neutralt tilltal som även fungerar på högstadiet). Prata tillsammans om hur höger- och vänsterpartier beskrivs i programmet och vilka två ord som är viktigast för Simon och Linn. 


Enskild elevuppgift 

 • Eleverna skriver en kort sammanfattning av vad partier är utifrån vad de lärt sig i klippet.  
 • De slår även upp partier i en ordbok eller i en lärobok för att se om det finns mer fakta som de kan komplettera sin sammanfattning med.  

Avslutning

Prata tillsammans om skillnaden mellan ideologier och partier. Gärna genom EPA-metoden – först enskilt, sedan i par och till sist alla tillsammans.


Valfrågor kopplade till ideologier och partier

I det här avsnittet fördjupas arbetet med ideologier och kopplar dem till partier och sakfrågor.  Upplägget tar cirka 120 minuter om alla uppgifter genomförs.  

Lektion 1

Introduktion 

Dela upp klassen i sex grupper. Låt varje grupp titta på ett avsnitt var i serien Ideologierna – en ideologi per grupp. De ideologier som ingår i serien är sociologi, konservatism, liberalism, fascism, feminism och ekologism.


Elevuppgift 

Låt varje grupp beskriva ”sin” ideologi utifrån följande rubriker:

 • samhällsproblem 
 • grundare/framträdande person 
 • anhängare 
 • utopi 
 • syn på människa kontra stat 
 • syn på ekonomi 
 • partier som grundar sig på ideologin idag 
 • sakfrågor kopplade till ideologin 

Låt eleverna sätta upp A3-papper i klassrummet där varje grupp skriver upp svaren på rubrikerna för respektive ideologi. Detta går även att göra digitalt i ett gemensamt dokument, till exempel Google Docs, eller genom att låta eleverna redovisa i tvärgrupper. Låt eleverna redovisa i tvärgrupper enligt Louise Gibbons modell, se nedan.

Tips! För att låta alla elever ta en aktiv del av och i samtalet så kan Louise Gibbons modell med hem- och expertgrupper användas. Dela in klassen i hemgrupper. Dela sedan ut olika ideologier till var och en i gruppen. De elever som har fått samma ideologi i varje grupp bildar i sin tur nya grupper; expertgrupper. I dessa grupper samarbetar eleverna för att fördjupa kunskapen om just ”sin ideologi”. Till sist går alla elever tillbaka till sin hemgrupp och redovisar de olika ideologierna för varandra.  


Diskussionsuppgift

Sätt upp riksdagspartierna på en höger-vänsterskala på tavlan, så som de gjorde i programmet Dröm om demokrati. Skriv upp vilken eller vilka ideologier som partiet grundar sig på. Diskutera om det är något parti som är svårt att koppla till en ideologi eller som har fler ideologier som grund. Är det något av ”era” ideologier som inte finns representerade bland riksdagspartierna?


Lektion 2

Introduktion

Besök riksdagspartiernas egna hemsidor och försök hitta vilka valfrågor som är viktiga för dem och vad de tycker i dessa frågor.  
– Skriv upp dessa valfrågor på A3-papprena eller ert digitala dokument från förra lektionen.  
– Stämmer detta med vad eleverna skrev upp om sina ideologier förra lektionen?  
– Analysera skalan tillsammans, gärna genom EPA-metoden – först enskilt, sedan i par och till sist alla tillsammans.  


Elevuppgift

Finns det några likheter och skillnader i vilka valfrågor som är viktiga för de olika partierna? Ser eleverna några samband mellan ideologier, partier och valfrågor om de tittar på sina Vilka verkar likna varandra och vilka står långt ifrån varandra?

Fundera tillsammans på följande påståenden.

 1. Satsa mer på polisen och försvaret!  
 2. Ta bort vinster i välfärden!  
 3. Lika många kvinnor som män ska rekryteras till bra jobb! (Kvotering.)  
 4. Höj bensinskatten!  
 5. Begränsa invandringen!  

Elevuppgift

Vilka partier skulle kunnat säga detta (påståendena kan passa in på flera partier) och hur hör det ihop med den ideologi som partiet grundar sig på? Som en fördjupning kan eleverna spela företrädare för de olika riksdagspartierna och mötas i en ”tv-debatt” runt frågorna. 


Aktuella valfrågor

I augusti 2022 har nyhetsprogrammet Källkoll – valet premiär på UR Play. Seriens 15 avsnitt à 10 minuter kommer ta upp aktuella politiska frågor och granska valrörelsen med källkritiska ögon. Varje vecka kommer tre nya avsnitt och varje avsnitt har ett arbetsblad. Dessa kommer ha samma upplägg som tidigare säsonger, se exempel här.  

Introduktion 

Välj ut en sakfråga ur något av veckans avsnitt av Källkoll – valet och låt eleverna analysera den. Hur kan den kopplas till en ideologi? Vad tycker de olika partierna om frågan? Varför då? Ta hjälp av elevernas redovisningar av ideologier och partier i uppgiften ovan.  


Elevuppgift 

Låt gärna eleverna skapa egna valaffischer utifrån ett tilldelat parti. Det gör att eleverna måste tänka kreativt och nytt utifrån fakta. Vad är det centrala som ska lyftas fram i en affisch? Vad är ett budskap? Vem riktar sig budskapet till?


Fördjupade skillnader i riksdagspartiernas politik

Förklarad är en serie för gymnasiet, men det finns tre avsnitt som belyser politiska skiljelinjer i svensk politik och är 20 minuter långa.

Introduktion 

Har du elever som kommit längre i sin kunskapsinhämtning, förslagsvis i årskurs 9, så kan den här serien eventuellt passa för att fördjupa förståelsen för skillnaderna mellan Sveriges politiska partier. Kombinera gärna detta program med Källkoll – valet för att koppla de politiska skiljelinjerna till aktuella sakfrågor i valrörelsen.  


Program 

Politiska skiljelinjer: energipolitiken 

Politiska skiljelinjer: familjepolitiken 

Politiska skiljelinjer: kriminalpolitiken 


Kopplingar till Lgr22

Centralt innehåll i årskurs 7–9:

 • Politiska ideologier och skiljelinjer mellan politiska partier i Sverige.
 • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
 • Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Fler artiklar