Cecilia_Roos

Positivt med öppning för ett utvidgat medieetiskt system

UR tycker att det är positivt och ett stort steg framåt att radio- och tv-utredningen idag öppnar upp för ett självreglerande medieetiskt system.

Föreningen Utgivarna har under en längre tid förberett införandet av ett utvidgat medieetiskt system, där även anmälningar rörande enskilds privatliv, som i dag prövas av Granskningsnämnden, istället skulle kunna prövas av ett utökat självreglerande medieetiskt system.

Föreningen Utgivarna – branschorganisation för svenska publicister där UR är medlem – har sedan tidigare tagit initiativ till att inrätta ett medieetiskt system som skulle omfatta både public service och pressen när det gäller frågor som berör enskilds privatliv.

Tanken är att en ny Medieombudsman inrättas som prövar alla anslutna mediers publiceringar, oavsett på vilken plattform det är publicerat.

En av knäckfrågorna har varit att Granskningsnämnden idag prövar anmälningar som gäller etermedierna och sändningar via broadcast, men inte anmälningar som gäller publiceringar på UR:s, SVT:s och SR:s webbsidor.

Nu har utredningen alltså hittat ett sätt att försöka möjliggöra ett självreglerande system, där frågor om respekt för enskilds privatliv inte längre i praktiken skulle behöva prövas av Granskningsnämnden. Istället skulle den nye Medieombudsmannen kunna pröva samtliga anmälningar gällande enskilds privatliv, alltså både för pressen och etermedierna och på alla plattformar.

Detta är ett steg i positiv riktning. Dels skulle det bli mycket enklare för de personer som vill anmäla både webb- och radio- och tv-publiceringar som rör privatlivet när det finns en enda instans att vända sig till. Dels skulle självreglering i sig stärka public service oberoende.

På sikt ​tycker vi att det bästa vore om även radio- och tv-lagen ändrades så att villkoret om enskilds privatliv helt togs bort ur lagen. Så långt sträcker sig dock inte utredningens förslag, utan stannar vid att tillståndsgivaren – alltså regeringen – kan välja att ta bort punkten om enskilds privatliv i UR:s och public service-bolagens sändningstillstånd.

Varför är det viktigt att ta bort villkoret från våra sändningstillstånd och i lagen?

Jo, annars finns det risk för att både den nya Medieombudsmannen och Granskningsnämnden behandlar anmälningar om enskilds privatliv, som alltså riskerar att granskas dubbelt upp. Dubbelprövning blir i längden både krångligt och förvirrande för den som vill anmäla. Det bästa vore om alla vet att anmälningar som gäller privatlivet bara prövas av en enda instans – nämligen den nya Medieombudsmannen.

UR återkommer med ett mer utvecklat remissvar på radio- och tv-utredningens förslag. Utgivarnas vd Patrik Hadenius kommenterar utredningens förslag här.


Cecilia Roos, fd strategichef

Fler artiklar