Johan Hartman Strategichef på UR. Bild privat

UR har en viktig roll vid samhällskriser

Den 13 mars skickade Utbildningsdepartementet ut ett pressmeddelande och aviserade att regeringen förbereder för ett läge där skolor stängs och att man beslutat om tillfälliga bestämmelser för skolor som måste hållas stängda för att förhindra smittspridning.

Utbildningsradion, UR, insåg i ett tidigt skede att en pandemi skulle kunna försätta svensk utbildningssektor i ett exceptionellt läge. Lärare behövde hantera en ny situation med nya arbetssätt med mycket kort framförhållning och många elever som nu behövde ta ett större ansvar för sina studier hemifrån. Detta gjorde att UR beslutade tidigt att gå upp i beredskapsläge.

Efter en snabb programinventering konstaterades att vi kunde erbjuda ett aktuellt innehåll i alla kärnämnen samt material som krävs för en kvalitativ undervisning genom 13 000 utbildningsprogram på UR Play. Befintligt material lyftes fram på webben och presenterades på nytt och tydligt sätt för att lärare och elever enkelt skulle hitta och kunna använda relevant programutbud i det uppkomna kritiska läget. UR identifierade också snabbt behovet av att samverka med centrala externa aktörer eftersom skolan är en samhällskritisk verksamhet som nu i och med pandemin fick hantera en helt ny situation där det var viktigt att få med många perspektiv och behov.

Skolverket, SKR, RISE, Swedish Edtech Industry och UR bildade en nationell projektgrupp – Skola Hemma. Senare anslöt även Rädda Barnen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.  Ett intensivt arbete startades i projektgruppen. Samtidigt beslutade UR att med mycket kort planering producera helt nya program med anledning av det nya läget.

Den 17 mars stängde gymnasieskolan, yrkeshögskolan och vuxenutbildningen sina skollokaler och vid samma tidpunkt var flera grundskolor stängda och frånvaron i klasserna mycket hög, i många fall över 50 procent.

Den 19 mars börjar UR sända programmet ”Skola Hemma – experterna” med dagliga sändningar där olika experter men också lärare och rektorer svarade på frågor från lärare och föräldrar. Andra nyproducerade program var exempelvis radioserien ”När skolan flyttar hem” som riktade sig till föräldrar. Den nya programserien ”Källkoll Corona” handlade om hur man bäst sorterar och granskar mängderna av information som väller över oss i en samhällskris. Flera befintliga programserier producerade specialavsnitt som behandlade såväl hur man som elev kan hantera tillvaron med undervisning hemma liksom vad det innebär att befinna sig i en så kallad infodemi, när rykten och information snabbt sprids.

Det var på många sätt en osäker och ansträngd situation för svenska skolor under våren 2020 och för UR var det en självklarhet att agera och snabbt ställa om resurserna för att bidra med relevant innehåll och stöd till både rektorer, lärare, elever och föräldrar. Gensvaret på UR:s insatser under våren har varit överväldigande där användningen av våra program och tjänster tidvis ökade kraftigt.

Under april ökade strömstarterna (antal gånger någon tittat/lyssnat) på UR Play webb med 130 % och på UR Play app med 167 % jämfört med 2019.

I propositionen som ligger till grund för public service nuvarande sändningstillstånd behandlas bolagens beredskapsuppdrag både avseende fredstida kriser och höjd beredskap. En stor del av resonemangen handlar om public services roll som en del i totalförsvaret i händelse av krig eller krigshot. Men också om rollen som bolagen har vid situationer med stor påfrestning på samhället då det finns ett stort behov av oberoende nyheter och information.

För SVT och Sveriges Radio är fokus nyheter, information och distribution i händelse av höjd beredskap. Utbildningsradions beredskapsuppdrag är inte lika tydligt formulerat men erfarenheten av corona och dess påverkan på samhället visar tydligt att UR har en viktig roll både för att stötta svensk skola men också för att höja kunskapen om hur man kan hantera informationsflödet.

UR:s självklara prioritering under våren var att stötta rektorer, lärare, elever och föräldrar i den rådande situationen som innebar att undervisningen i många fall behövde bedrivas digitalt.  Vår och sommaravslutningar närmade sig vilket gjorde att frågan om betygsättning blev komplicerad vilket bara är en av de aktuella frågor som belystes i ett flertal nya program från UR.

I den uppkomna krisen prioriterade UR att tillgängliggöra relevant innehåll och förmedla aktuell information till olika aktörer inom skolsektorn. En annan självklar prioritering för UR utgick från vårt uppdrag när det gäller medie- och informationskunnighet. Som vid andra samhällskriser visade vårens pandemi att krislägen medför medveten eller omedveten desinformation. Behovet ökar att kunna skilja på fakta, åsikter och desinformation. Något som blivit allt viktigare i och med digitaliseringen och nya medievanor.

Vid samhällspåfrestningar är det väsentligt för människor att ha medie- och informationskunnighet och förstå mediers roll i samhället för att kunna analysera och kritiskt värdera information. Det handlar ytterst om vår förmåga till ett sakligt demokratiskt samtal och det är därför viktigt att det finns aktörer som kan stärka mediekunskapen. UR har här en viktig roll genom att bidra till att stärka motståndskraften mot desinformation och propaganda

UR:s aktiviteter bidrog till det som kan benämnas civilt försvar och handlar om hela samhällets förmåga till motståndskraft vid kris och som gör det möjligt för människor att hantera situationer då beredskapen höjs. I de förarbeten som gjorts gällande public service beredskapsuppdrag förs resonemang där man menar att krisuppdragen ska spegla de olika funktioner public servicebolagen har för samhällets beredskap.

Skolans roll i händelse av kris berör många människor på olika sätt i egenskap av den viktiga samhällsfunktion den har. Coronapandemin har synliggjort vilket stöd UR kan ge skolan i händelse av en samhällskris. Utifrån vårt oberoende och uppdraget att bland annat sprida kunskap till alla, finns intressanta frågor att belysa när vi med överblick kan sammanfatta vårens händelser. De aktiviteter och erfarenheter som UR skaffat under den här tiden blir en intressant utgångspunkt för en angelägen diskussion om UR:s framtida roll i händelse av samhällskris.


Johan Hartman, fd strategichef

Johan Hartman var strategichef på UR från maj 2020 till 4 november 2022.


Fler artiklar