Magiska småkryp

Klicka vid Träds fot för att komma närmare barken. Vilka gömmer sig där? Forma enkla geometriska former med fingret eller tryck på skärmen.

 • Längst nere vid Träds fot, vid det gula glittret, kan magiska småkryp trollas fram.
 • Utveckla förståelse för (…) grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta.
 • Utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika läsningar av egna och andras problemlösningar.
 • Utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur (…).
 • Skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Bark
 • Daggmask
 • Larv
 • Fjäril
 • Skalbagge
 • Spindel
 • Myra
 • Nyckelpiga
 • Stor
 • Liten
 • Rund
 • Fyrkant
 • Trekant
 • Rak
 • Böj

Arbeta i appen

Låt ett eller flera barn arbeta med lärplattan. Multipekskärmen tar emot flera instruktioner samtidigt.

Öva fingermotorik genom att forma enkla geometriska figurer på skärmen, som en triangel eller cirkel, stor eller liten. Formerna ger liv åt olika sorters kryp. Undersök färg, form, storlek och antal. Vad ser barnen? Ser småkrypen ut så här i verkligheten? Deras observationer kan mynna ut i reflektioner som leder till källkritiska samtal. Använd djurbegrepp i samtalen.

Låt samtalen övergå i matematiska resonemang. Hur många ögon, ben eller känselspröt har en riktig skalbagge? Hitta likheter och skillnader mellan insekterna.

Arbeta vidare

Låt det digitala utforskandet av småkrypen vara en utgångspunkt för fortsatt undersökande. Koppla de digitala djuren till verkligheten och naturen runt förskolan. Undersök arterna. Hitta skillnader och likheter mellan insekterna.

Arbeta också gärna vidare med de geometriska formerna. Forma dem på papper med fingerfärg. Inspireras gärna av tv-magasinen (tema matematik)

Arbeta vidare kring insekters viktiga roll i ekosystemet t ex att de pollinerar blommor så att vi får frukt, grönsaker och annan mat.

Prata vidare om daggmaskar och andra småkryps roll i kretsloppet av näring i jorden. Om det finns en kompost på förskolan, undersök vilka småkryp som går att hitta där.