Tripp, Trapp, Träd sagobibliotek

Sagor väcker fantasi och berättarlust! Använd Tripp, Trapp, Träd-sagorna som litteraturintroduktion och som underlag till samtal. Variera mellan att lyssna och att titta på bilderna. Använd bilderboken som förförståelse och språkstöd, före lyssnandet.

  • I Bion, på Träds vänstra sida, finns alla Tripp, Trapp, Träd-sagor.
  • Utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.
  • Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera, kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
  • Utveckla fantasi och föreställningsförmåga.
  • Utveckla sin kulturella identitet samt kunskap och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.
  • Lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Arbeta i appen

Lyssna gärna på Tripp, Trapp, Träd-sagorna flera gånger. Att lyssna igen innebär att upptäcka nya saker. Med lyssnandet följer också möjligheten att utveckla ordförråd och fördjupad förståelse av språket. Återanvänd gärna ord och begrepp i samtalen. Ett ord behöver höras och sägas många gånger för att barnen själva ska kunna använda det i rätt kontext. Variera mellan att lyssna på en saga och att titta på bilderna i den lätt animerade bilderboken. Vad kan en bild berätta som inte sägs i texten?

Arbeta vidare

Att utgå från sagor passar samtal om dilemman och konflikter, som att vara sist kvar på förskolan, att gå till doktorn eller att inte vilja göra som man blir tillsagd. Det kan vara lättare att prata utifrån en karaktär i en fiktiv berättelse för att lyfta ett ämne.