Medier

Här beskrivs innehållet i appens olika medier, vart man hittar dom, koppling till Lpfö18 samt tips för den pedagogiska verksamheten.

Radiomagasin

Lyssna på radiomagasinen med programledaren Baura som samtalar med barn. Lyssna också på specialskrivna låtar och nyskrivna sagor. Välj radioprogram utifrån tema. Klicka på ”i” (som i information) för att få mer information om innehållet. Varje avsnitt är tio minuter långt.

 • Alla radiomagasin finns både i Bion, på Träds vänstra sida, och uppe hos Ugglan i trädkronan.
 • Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation (…).
 • Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.
 • Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livs¬frågor i vardagen.
 • Utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att delta aktivt i samhället.
 • Känsla
 • Jaget
 • Uppfinning
 • Kropp
 • Rutiner
 • Dygn
 • Djur
 • Matematik
 • Mat

Arbeta i appen

Förbered barnen inför lyssnandet. Vilka inre bilder ger lyssnandet? Ett aktivt lyssnande kan se ut på olika sätt.

Arbeta vidare

Väck lusten att lära genom gemensam reflektion. Vad såg barnen i den digitala världen? Jämför det upplevda med barnens egna erfarenheter för att uppnå delaktighet och medbestämmande.

Programmens teman väcker intresse, fantasi och igenkänning, som att få ett syskon eller uppleva orättvisa, och även inlevelse och inblick i hur varierande livet kan vara. Utnyttja tillfället att prata om vardagliga upplevelser som att klä på sig, gå till förskolan och vara ledsen.

Ta del av hur andra barn tänker och lever. Prata om vad barnen i programmet berättar. Ge varandra utrymme att uttrycka tankar och uppmuntra till att lyssna på varandra.

TV-magasin

Tripp, Trapp, Träds tv-program är indelade i teman som innehåller problemlösning, musik, dans, rim, barndokumentärer och sagor. Programmen är femton minuter långa. Förutom dokumentärer innehåller magasinen bland annat situationer med Ben Rangel och Härm-Elin. Dessa finns även som egna avsnitt.

 • Tripp, Trapp, Träds alla tv-program finns i Bion på Träds vänstra sida.
 • Utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation (…).
 • Utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemlösningar. (tema matematik)
 • Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
 • Inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val.
 • Utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att delta aktivt i samhället.

Arbeta i appen

Använd programmen i sin helhet alternativt i kortare delar. Dra nytta av möjligheten att pausa och titta igen utifrån barnens intresse, som vid Tripp och Trapps återkommande utmaningar att ta sig över sjön och upp i Träd.

Använd dokumentärerna för igenkänning och för att inspirera till samtal om barnens egna erfarenheter, tankar och förväntningar, eller för att se hur andra barn har det. I dokumentärerna berättas om olika sätt att komma till förskolan, om en dag på förskolan, hur det är hemma och på fritiden. Programmens dokumentärdel ligger som det tredje inslaget, cirka åtta minuter in i programmet.

Sånger

Sjung tillsammans! Sångtexterna finns att ladda ner i PDF-format nedan. Sångerna är indelade i teman. Varje tema inkluderar ett flertal sånger.

 • Utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
 • Utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer (…).
 • Känsla
 • Känslor
 • Jag
 • Jaget
 • Uppfinning
 • Kropp
 • Dag
 • Dygn
 • Djur
 • Matematik

Arbeta i appen

Lyssna på sångerna. Sjung med! Välj ut ord som barnen ska lyssna efter. Använd gärna kroppsspråket för att belysa samspelet mellan orden och deras betydelsen. Ett sätt är att göra tecken till utvalda ord, som att forma armarna till ett hjul när ordet sjungs. På så sätt adderas också rörelse till sången.

Arbeta vidare

Sjung och dansa ut känslan till de olika versionerna av Imse vimse spindels känslosånger.

Använd vaggvisorna vid barnens vilostund. Vaggvisorna kommer från olika delar av världen. Känns melodierna igen? Kan barnen fler vaggvisor?

Lyft matematiska begrepp från matematiksångerna genom att samtala och påvisa de funktioner som nämns.

Presentera uppfinningen i fysisk form i samband med tekniksångerna. Hur ser till exempel en tratt ut?

Tolka kroppssångerna. Hur är texten kopplad till olika kroppsdelar?

Tripp, Trapp, Träd sagobibliotek

Sagor väcker fantasi och berättarlust! Använd Tripp, Trapp, Träd-sagorna som litteraturintroduktion och som underlag till samtal. Variera mellan att lyssna och att titta på bilderna. Använd bilderboken som förförståelse och språkstöd, före lyssnandet.

 • I Bion, på Träds vänstra sida, finns alla Tripp, Trapp, Träd-sagor.
 • Utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.
 • Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera, kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
 • Utveckla fantasi och föreställningsförmåga.
 • Utveckla sin kulturella identitet samt kunskap och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.
 • Lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Arbeta i appen

Lyssna gärna på Tripp, Trapp, Träd-sagorna flera gånger. Att lyssna igen innebär att upptäcka nya saker. Med lyssnandet följer också möjligheten att utveckla ordförråd och fördjupad förståelse av språket. Återanvänd gärna ord och begrepp i samtalen. Ett ord behöver höras och sägas många gånger för att barnen själva ska kunna använda det i rätt kontext. Variera mellan att lyssna på en saga och att titta på bilderna i den lätt animerade bilderboken. Vad kan en bild berätta som inte sägs i texten?

Arbeta vidare

Att utgå från sagor passar samtal om dilemman och konflikter, som att vara sist kvar på förskolan, att gå till doktorn eller att inte vilja göra som man blir tillsagd. Det kan vara lättare att prata utifrån en karaktär i en fiktiv berättelse för att lyfta ett ämne.

Barndokumentärer

Låt barnen känna igen sej genom barndokumentären! Vi möter förskolebarn i olika situationer och får en inblick i deras vardag och intressen. Använd för igenkänning och identifikation. Filmerna är 3 min och indelade i teman.

 • Klicka på TVn i Bion för att se Barndokumentärerna
 • Utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra barns situation (…).
 • Utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.
 • Utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.
 • Utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att delta aktivt i samhället.

Arbeta i appen

Inspirera till samtal om egna erfarenheter och tankar, för att få inblick i andra barns situation och skapa empati och förståelse. Välj utifrån barnens intressen eller vad som är angeläget i stunden på förskolan. Använd dokumentärerna som inspiration i ett temaarbete t ex om djur, känslor eller hållbar utveckling.

Arbeta vidare

Prata om sådant som sker hemma t ex att om få ett syskon, hjälpa till med middagen eller om husdjur. Barnen får berätta om något de gjort för allra första gången, som att besöka tandläkaren eller gå till logopeden.