Karaktärer

Här beskrivs appens olika karaktärer med korta filmklipp, vart man hittar dom, koppling till Lpfö18 samt tips för den pedagogiska verksamheten.

Tripp och Trapp

Upptäck och utforska tillsammans med Tripp och Trapp! Tripp och Trapp är två ekollon som följer med när man utforskar miljöerna som finns i appen. Tripp och Trapp är problemlösare. Varje tv-program startar med hur de ska ta sig över sjön och upp i Träd. Finns det flera sätt?

 • Tripp och Trapp bor uppe i trädkronan.
 • Få nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper.
 • Ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga.

Använd ekollonen Tripp och Trapp som utgångspunkt för ett naturvetenskapligt utforskande av närmiljön runt förskolan. Hur påverkar årstiderna naturen? Leta och samla löv, frön, nötter och annat spännande. Dokumentera, samtala och skapa utifrån barnens intresse.

Ben Rangel

Ben Rangel är ett problemlösande, känslosamt skelett. Han gör barnen medvetna om vilka olika sorters känslor, mat, teknik, djur och kroppsdelar det finns. Han gör också barnen delaktiga när de gissar och löser kluriga problem, t ex kring källsortering eller att välja kläder efter väder.

 • Ben Rangels program finns i Bion, på vänster sida om Träd.
 • Utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.
 • Få förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga.
 • Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Arbeta i appen

Låt programmen bli hörförståelseövningar. Använd programmen i syfte att skapa egna gissningslekar. Pausa programmet och fråga barnen vad de tror finns i lådan. Eller använd programmen som underlag för samtal. Vilka känslor finns det? Hur påverkar de olika känslorna mig och andra personer?

Ben Rangel finns även som radioavsnitt där han gissar om både djur och känslor.

Råtta

Rör på dig och smyg runt precis som Råtta. Råttas rörelser är anpassade till förskolebarnens motoriska nivå. I programmen med Råtta och Ben Rangel kan man samtala kring hur man löser konflikter.

 • Råttas program finns i Bion, på Träds vänstra sida.
 • Utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
 • Stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
 • Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter (…).

Arbeta i appen

Titta på programmen och inspireras av Råttas rörelser. Låt barnen bygga rum och miljöer i fantasin och smyga runt i rörelse precis som Råtta gör. Råttas rörelser är anpassade till förskolebarnens motoriska nivå.

Arbeta vidare

Råtta och Ben Rangel är osams. Hur kan man hantera bråk och konflikter? Råtta och Ben Rangels konflikter ger möjlighet att samtala och komma på lösningar på hur man kan samarbeta och hur man kan göra för att förstå varandra bättre. Samspelet mellan Råtta och Ben Rangel ger möjlighet att reflektera över och leva sig in i hur andra tänker och agerar.

Lyft också gärna språket i programmen, till exempel prepositioner, när i samtalen om vad ni ser.

Härm-Elin

Härma dansen! Härm-Elin är en kaxig och dansant hermelin. Hon sätter igång barnens rörelseglädje. Hennes danser gestaltar såväl olika känslor som olika djur. Se mer i inspirationsfilmen.

 • Man hittar Härm-Elin i Bion, på Träds vänstra sida.
 • Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
 • Utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
 • Trött
 • Hungrig
 • Arg
 • Blyg
 • Rädd
 • Stolt
 • Glad
 • Ledsen
 • Frysa
 • Inte vilja
 • Ont
 • Orättvisa
 • Fågel
 • Elefant
 • Groda
 • Katt
 • Ko
 • Myra
 • Orm

Arbeta i appen

Använd dansprogrammen som underlag för rörelse, dans och rytmik. Arbeta själva fram en enkel form av analog programmering. Skapa egen koreografi med hjälp av symboler och tecken som representerar olika rörelser.

Arbeta vidare

Lyft också gärna Härm-Elins känslodanser utifrån den språkliga aspekten genom att prata om motsatser till känslorna.

Kol-Erik

Rimma, sjung och dansa med Kol-Erik! Kol-Erik är den coola koltrasten i Tripp, Trapp, Träd. Han älskar att leka med språket och uppmuntrar barnen till gemensam sång.

 • Kol-Erik bor i Bion, på vänstra sidan om Träd. Klicka på Tripp och Trapp under temat ”Matematik”
 • Utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.
 • Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmågan att leka med ord (…)
 • Leka med språket
 • Rimma

Använd Kol-Erik som inspiration för att arbeta med rim och ramsor om stora och små saker i barnens intresse och närhet. Se mer i inspirationsfilmen.

Experimentera med språket genom att undersöka ord och ljud. Vilka ord rimmar och vilka rimmar inte? Välj ut fyra ord där ett inte rimmar. Vilket ska bort?

Elke Ekorre

Räkna och sjung! Elke Ekorre är ytterligare en karaktär som tycker om att rimma. Hon är dessutom en hejare på matematik och i synnerhet på att räkna. Hon kan till och med räkna baklänges medan hon sjunger.

 • Elke Ekorre bor i Bion, på Träds vänstra sida.
 • Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmågan att leka med ord (…).
 • Utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.
 • Utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Sång
 • Rimma
 • Räkneövning

Arbeta i appen

Utgå gärna från inslagen med Elke Ekorre också för att lyfta hur programmen är filmade. Det kan leda till källkritiska diskussioner om hur man kan manipulera med bilder.