TV-magasin

Tripp, Trapp, Träds tv-program är indelade i teman som innehåller problemlösning, musik, dans, rim, barndokumentärer och sagor. Programmen är femton minuter långa. Förutom dokumentärer innehåller magasinen bland annat situationer med Ben Rangel och Härm-Elin. Dessa finns även som egna avsnitt.

  • Tripp, Trapp, Träds alla tv-program finns i Bion på Träds vänstra sida.
  • Utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation (…).
  • Utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemlösningar. (tema matematik)
  • Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
  • Inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val.
  • Utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att delta aktivt i samhället.

Arbeta i appen

Använd programmen i sin helhet alternativt i kortare delar. Dra nytta av möjligheten att pausa och titta igen utifrån barnens intresse, som vid Tripp och Trapps återkommande utmaningar att ta sig över sjön och upp i Träd.

Använd dokumentärerna för igenkänning och för att inspirera till samtal om barnens egna erfarenheter, tankar och förväntningar, eller för att se hur andra barn har det. I dokumentärerna berättas om olika sätt att komma till förskolan, om en dag på förskolan, hur det är hemma och på fritiden. Programmens dokumentärdel ligger som det tredje inslaget, cirka åtta minuter in i programmet.